Za otroke s posebnimi potrebami in njihove družine

V današnjem času v sklopu različnih ustanov delujejo strokovne službe, ki sodelujejo pri prepoznavanju in tudi pri nadaljnji obravnavi otrok z različnimi motnjami. Včasih se zdi, da ni vseeno, v kateri občini se rodi otrok s posebnimi potrebami, saj nima povsod enakih možnosti obravnave.

od Zasavc.net - 28. 06. 2018
Foto: arhiv OŠ dr. Slavka Gruma

Prav zato so na OŠ dr. Slavka Gruma v Zagorju še toliko bolj veseli, da jim je uspelo skupaj s partnerji vzpostaviti strokovni center Vsi, v okviru katerega bodo storitve izvajali do avgusta 2020. »Vse storitve, ki jih za otroke s posebnimi potrebami opravljajo zaposleni na projektu in tudi vsi ostali delavci naše šole, ki delamo na projektu brezplačno,« je povedala ravnateljica Vanja Manfredo, »so za starše brezplačne. Mislim, da je nabor storitev res širok in vesela sem, da se staršem ni potrebno voziti iz Zasavja, ker imajo vse na voljo na naši šoli.«

V času izvajanja projekta, ki teče od leta 2017 in ga financirata Evropski socialni sklad in Republika Slovenija, bodo v zagorski Grumovi šoli uspeli pridobiti preko 90.000 evrov. Preko 20.000 evrov so namenili samo za posebne specialne didaktične pripomočke. »Mislim, da je to res nadstandard in vesela sem, da s svojim delom pomagamo vsem otrokom s posebnimi potrebami iz Zasavja, hkrati pa sodelujemo z razvojno ambulanto, ambulantami zdravstvenih domov, šolami, vrtci in srednjimi šolami,« je dejala Manfredova in dodala, da dajejo velik poudarek tudi izobraževanju strokovnih delavcev v vrtcih in šolah ter vsa strokovna predavanja zanje izvajajo brezplačno.

Koordinatorka projekta na OŠ dr. Slavka Gruma je Tadeja Iskra, šolska svetovalna delavka. Kot je povedala, storitve, ki jih ponujajo v okviru projekta, vključujejo različno diagnostiko (specialno pedagoško, terapevtsko, logopedsko …), svetovanje in strokovno podporo otrokom, mladostnikom in družinam, individualne terapije in delavnice. Individualne terapije vključujejo delovno terapijo z obravnavo po metodi Bobath, delovno terapijo z obravnavo otrok z motnjami avtističnega spektra, funkcionalno učenje, senzorno integracijo, podporno in nadomestno komunikacijo, možgansko telovadbo, logopedsko pomoč, učenje plavanja po metodi Halliwick, terapijo s pomočjo psa,svetovanje ob prehodu v srednjo šolo, specialno pedagoško pomoč otroku s splošnimi učnimi težavami. Tudi delavnice za otroke, mladostnike in starše so raznovrstne, med drugim se posvečajo medsebojnim odnosom in spolnosti.

Glede na specifične potrebe otrok, ki so vključeni v projekt, si strokovni delavci vrtca, šol in starši lahko na šoli izposodijo didaktični material, opremo za gibalno ovirane učence, izdelane prilagoditve za učence z motnjo v duševnem razvoju in učence z avtistično motnjo, strokovno literaturo, uporabljajo pa lahko tudi multisenzorno sobo.

OŠ dr. Slavka Gruma sodeluje v projektu Vsi z OŠ Glazija Celje, CVIU Velenje in II. Osnovno šolo Žalec, skupaj sodijo v Savinjsko – Zasavsko – Koroško regijo. Vsaka  organizacija izvaja storitve v svoji regiji, strokovni delavci pa se med seboj povezujejo in dopolnjujejo. V svojo mrežo povezujejo 49 notranjih in zunanjih strokovnih delavcev, ki storitve izvajajo za potrebe lastnih organizacij, za 35 sodelujočih partnerskih organizacij in za več posameznih družin.

Na OŠ dr. Slavka Gruma izvajajo neodvisno od projekta prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, kamor so usmerjeni učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Poleg nižjih standardov znanja, sta posebnost navedenega programa tudi socialno učenje in računalniško opismenjevanje. Učenci se po zaključku lahko vpišejo v nižje poklicno izobraževanje. Na šoli izvajajo tudi posebni program vzgoje in izobraževanja, ki je namenjen otrokom z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, ki so jim pogosto pridružene tudi druge motnje. Glavni cilj je usposabljanje za samostojno življenje in delo v skladu s sposobnostmi otroka.

»Poudariti je potrebno, da se na šoli za vsakega učenca posebej izdela individualiziran program, v katerem se poleg opisa otrokovih sposobnosti, določijo cilji, za katere si prizadevajo vsi, ki poučujejo otroka,« je povedala Tadeja Iskra. »Cilji se tekom izobraževanja nadgrajujejo in spreminjajo – v skladu z napredkom in tempom razvoja. Skupine učencev posameznih razredov oz. stopenj, so manjše, zaradi česar imajo specialni pedagogi veliko možnosti za individualno delo glede na potrebe učencev.«

Na OŠ dr. Slavka Gruma deluje tudi mobilna služba, v sklopu katere specialni pedagogi izvajajo dodatno strokovno pomoč v vrtcih in nekaterih šolah na področju Zasavja. Poleg rednega izobraževanja pa izvajajo tudi številne interesne dejavnosti, kjer imajo otroci še dodatno možnost za krepitev svojih močnih področij. Ena bolj prepoznavnih je gledališki krožek, kjer učenci skupaj z mentoricama pripravijo gledališko igrico, s katero se vsako leto predstavijo širšemu občinstvu.

TPK


- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 17. 11. 2018
Zasavc.net - 14. 11. 2018
Zasavc.net - 14. 11. 2018
Zasavc.net - 13. 11. 2018
Zasavc.net - 13. 11. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net