Zanimivi radeški projekti zadnjih let

V zadnjih letih so se v radeški občini lotili nekaterih velikih projektov, ki pomenijo novo kakovost življenja. Za ljudi pa so pomembne tudi cenovno manjše naložbe, vendar za vsakdanje življenje še kako pomembne. Radečani se lahko ponašajo s prenovljenimi šolskimi objekti, cestami, komunalno infrastrukturo, mrliškimi vežicami, javno razsvetljavo, odrom v kulturnem domu, novim rekreacijskim centrom, tržnico, avtobusnimi postajališči in polnilnicami za električna vozila.

od Zasavc.net - 12. 09. 2018
Foto: arhiv Občine Radeče

Šolski objekti

V zadnjem desetletju je radeški šolski okoliš doživel popolno prenovo in tudi v zadnjih štirih letih so izpeljali nekaj naložb. Po uspešnem zaključku projekta energetske sanacije stavbe OŠ Radeče so na starem delu tega objekta zamenjali še strešno kritino, hkrati so delno prenovili dotrajano ostrešje. Lotili so se tudi obnove sanitarne vertikale s sanitarijami. Sočasno so sanirali tudi objekt vrtca Biba Baja. Uredili so površino pred vhodom, obnovili zunanje betone oz. fasade, urejena je bila tudi notranja razsvetljava. Pri podružnični šoli na Svibnem urejujejo otroško igrišče, v radeški športni dvorani pa so zamenjali razsvetljavo. Ob tem Občina urejuje tudi varne poti v šolo. Trenutno urejujejo področje pod OŠ Radeče. Poleg poti v šolo in avtobusnega postajališča bodo uredili cestno infrastrukturo, vključno s parkiriščem, komunalno infrastrukturo in zelenim otokom s polnilnico za električna vozila.

Cestna infrastruktura

Med številnimi obnovljenimi cestnimi odseki je med najbolj zahtevnimi ureditev regionalne ceste skozi naselje Jagnjenica. Na 1.200 metrov dolgem odseku so sanirali in preplastili vozišče, uredili komunalno infrastrukturo in zgradili pločnik z javno razsvetljavo. V zgornjem delu naselja Žebnik so asfaltirali in uredili 420 metrov dolg odsek javne poti Žebnik–Bec, zaradi usada so na lokalni cesti Podkraj-Radeče zgradili novo kamnito zložbo z varovalno ograjo in preplastili poškodovan del cestišča. Občina Radeče je v sodelovanju s krajani Počakovega posodobila del javne poti Jagnjenica–Počakovo, na odseku od domačije Vozelj do križišča proti domačiji Kmetič, skoraj sočasno pa so sanirali tudi cesto od domačije Potrpin do domačije Podlesnik v Zagradu. Sanirali so še odseke cest Prapretno–Kmetič, Brečko–Mavec na Prapretnem v Vrhovem, Gabrce-Radeče na Močilnem pod lovsko kočo, Radeče–Prnovše, Log-Gol. Kapela na Vrhovški gori, Zajec–Klenovšek na Vetrnem vrhu ter več odsekov cest na Močilnem, Svibnem, Brunški gori in v Kladju. Pred kratkim pa so zaključili tudi preplastitev dela vozišča in parkirišča v jedru Svibna.

Komunalna infrastruktura

Po obsežnih investicijah v prejšnji evropski perspektivi, ki so bile vezane predvsem na izgradnjo centralne čistilne naprave (zaključek v letu 2015), so v zadnjih letih sanirali več manjših odsekov fekalne kanalizacije, na novo so zgradili tudi manjši odsek na Dobravi. V srednjem Žebniku so zgradili nov vodovodni odsek, vodovoda na Prapretnem in Vrhovem pa sta bila obnovljena.

Javne površine

Ob rednem vzdrževanju javnih površin je Občina Radeče skupaj z JP Komunala Radeče pričela urejati tudi avtobusna postajališča in stopnišča. V zadnjih letih so postavili nove avtobusne nadstrešnice Komunala na Titovi ulici, Trg pred Jadranom v Radečah, Brioni pri Jagnjenici in Jagnjenica-Jež na Jagnjenici. Zaradi varnosti pešcev so se lotili tudi obnove stopnišč v Radečah: pri šolski dvorani, Zdravstvenem domu ter stopnišča z ograjo med Ulico talcev in zaključkom Gledališke poti.

Javna razsvetljava

Občina še naprej posodablja sistem javne razsvetljave. Poleg kraka na Jagnjenici so zgradili nov krak na Svibnem, nadgradili krak v naselju Krakovo, nujna investicijsko-vzdrževalna dela pa so opravili tudi v Vrhovem ter v Ul. talcev in Ul. Milana Majcna v Radečah.

Športno-rekreativne površine

V letu 2016 je Občina Radeče na območju med odcepom za Radeče in reko Savo pri novem mostu uredila danes izredno priljubljeni Rekreacijski park Savus s trim cono, fitnes cono, otroškimi igrali in igriščem za streetball, s čimer so nadgradili rekreacijsko pot proti ribiškemu domu na Hotemežu. V sodelovanju z občani so obnovili malonogometno igrišče na Jagnjenici, na stadionu pa sta bila urejena zaletna pot in doskočišče za skok v daljino. Ob malonogometnem igrišču na Vrhovem pa so postavili otroško igrišče.

Gasilstvo in zdravstvo

Sodelovanje med Občino Radeče in lokalnimi prostovoljnimi gasilskimi društvi je že tradicionalno odlično. Gasilci PGD Jagnjenica so predlani, PGD Vrhovo pa lani prejeli novo gasilsko vozilo za prevoz moštva, v prostorih PGD Radeče so lani uredili novo komandno sobo, ki se lahko uporablja tudi kot štabno mesto Gasilske zveze Radeče ali Civilne zaščite Radeče, vsa štiri prostovoljna gasilska društva pa so od Občine prejela tudi nahrbtnike z opremo za nudenje prve pomoči.

Občina Radeče vsako leto uspešno kandidira na razpisu za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Tudi ta sredstva, s katerimi so med drugim kupili tudi prenosni ultrazvok za ZD Radeče, so pripomogla, da se sedaj defibrilatorji nahajajo v vseh krajevnih skupnostih.

Ostale naložbe

Med večjimi projekti v občini Radeče je prav gotovo potrebno omeniti izgradnjo radeške tržnice, ki so jo pričeli urejati pred štirimi leti. Prebivalci občine so objekt odlično sprejeli in tržnica, ki je letos dobila tudi inovativen vertikalen zeliščni vrt, je postala prijeten del življenja v našem kraju.

Eden večjih projektov zadnjega obdobja je bil tudi projekt urejanja mrliške vežice na pokopališču v Radečah, ki so ga izvedli v dveh fazah. V prvem delu so opravili najbolj nujna investicijsko-vzdrževalna dela, v drugem pa so se lotili urejanja prostorov mrliških vežic in prostorov za svojce ter notranjega hodnika, s čimer so močno izboljšali funkcionalnost objekta.

Prav gotovo je treba omeniti še dve naložbi. V Domu kulture v Radečah so uredili oder. S tem so gledališčniki, glasbeniki in ostali uporabniki dobili boljše pogoje za opravljanje svojih dejavnosti. Lotili pa so se tudi opremljanja Radeč s polnilnicami za električna vozila, ki bo zaključeno do konca letošnjega leta. Radeče bodo dobile polnilnice na zelenem otoku (na mestu nekdanje Svobode), na vzhodnem delu parkirišča pred Mercatorjem in na parkirišču pri športni dvorani.

ZT

PR objava


- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 04. 11. 2018
Zasavc.net - 04. 11. 2018
Zasavc.net - 04. 10. 2018
Zasavc.net - 03. 10. 2018
Zasavc.net - 28. 09. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net